Privacy Statement


Privacy statement

 

Vroni’s Voetverzorging, gevestigd aan Burg. van Wichenlaan 1, 2377 VR Oude Wetering, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Burg. van Wichenlaan 1
2377 VR  Oude Wetering
+31(0)71 3317337
http://vronisvoetverzorging.nl

Mevrouw V.F. van Zanten-Hoogkamp is de Functionaris Gegevensbescherming van Vroni’s Voetverzorging. Zij is te bereiken via info@vronisvoetverzorging.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Vroni’s Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Vroni’s Voetverzorging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

Gegevens over uw gezondheid hebben wij nodig zodat een behandeling eventueel vergoed kan worden door uw zorgverzekeraar en er een behandeling op maat gegeven kan worden.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Vroni’s Voetverzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw betaling
 • Om te voldoen aan richtlijnen van zorgverzekeraars
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Vroni’s Voetverzorging verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Vroni’s Voetverzorging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Vroni’s Voetverzorging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens.

Wij bewaren gegevens niet langer dan nodig. De bewaarperiode zal afhangen van het doel waarvoor de persoonsgegevens zijn verzameld. In veel gevallen moeten persoonsgegevens gedurende een aanzienlijke periode worden bewaard om ervoor te zorgen dat ze beschikbaar zijn wanneer er vragen of geschillen optreden. De bewaartermijn wordt bepaald voor alle persoonsgegevens die worden verzameld, rekening houdend met de vereisten voor de specifieke situatie en met de behoefte om verouderde, ongebruikte gegevens te vernietigen bij de eerste redelijke gelegenheid, doch uiterlijk twee jaar na de laatste levering van goederen en/of diensten.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Vroni’s Voetverzorging verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vroni’s Voetverzorging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Vroni’s Voetverzorging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Vroni’s Voetverzorging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens, of verzoek tot intrekking van uw toestemming, of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@vronisvoetverzorging.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Vroni’s Voetverzorging wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Vroni’s Voetverzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@vronisvoetverzorging.nl.